หลักฐานที่ต้องใช้ในการถอนเงินมีอะไรบ้าง

บัตรประชาชน / หลักฐานที่อยู่ / สมุดบัญชี โดยทุกอย่างจะต้องตรงกับรายละเอียดเมื่อสมัคร