เอกสารที่ต้องใช้ในการถอนเงินมีอะไรบ้าง

บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต , เอกสารยืนยันที่อยู่ และสมุดบัญชีธนาคาร